Marcus Sedgwick talks to Nikki Gamble about his latest book Snowflake AZ